lördag 18 januari 2014

Fältstudier/observationer - "Det pedagogiska slöjdrummet."

Jag har gjort observationerna under 5 tillfällen på två grupper i år 7 hos min VFU-handledare, Johan. Grupperna består av 17 respektive 18 elever från blandade klasser. Mina första observationer gjorde jag 2013-09-11 kl. 8:10, efter att jag presenterat mig för eleverna och berättat vad jag gjorde där. För att avdramatisera själva observerandet för eleverna, så satte jag mig ner för att tälja en stund.  Johan startade därefter lektionen med en genomgång i hyvling, liknande den jag själv fått av Daniel Nilsson under min egen utbildning.

Eleverna jobbar på och jag får tillfälle att se mig omkring i salen. Tänker så klart på det jag läst i Dimenäs bok, Lära till lärare, kapitlet om observationen som redskap. Där står det: Vad innebär det att observera? "...så handlar observation om att se med nya ögon på något redan bekant."  Jag ser mig omkring med dessa "nya ögon".

Det är en stor sal med stora fönster längs ena långsidan på salen som släpper in massor av ljus. I fönstren hänger slöjdarbeten och på fönsterbrädena finns alla möjliga olika saker så som tidskriftssamlare, skrivhäften, tillbehör till slipmaskinen samt diverse verktyg.

I anslutning till den stora salen finns ett rum för metallarbeten, gissar jag eftersom där finns en stor arbetsbänk bland annat, med massor av metallspill på.
Alla elever jobbar koncentrerat med att hyvla bitar till en fällbar pall då Johan sätter på musik.
Han slår vad med eleverna om att  man skall lägga ifrån sig hyveln på rätt sätt annars får man böta med 5 armhävningar. Johan går RUNT borden hela tiden, som det verkar, metodiskt.  Under tiden uppmuntrar han eleverna och rättar där det behövs. Han skojar ofta med eleverna på ett stillsamt sätt.

Det finns också ett rum för målning och ett rum för virkesförvaring.Jag tror att eleverna har fått bestämma platser själva. eftersom det bara finns "pojkbord" respektive "flickbord" och inga "mixade bord".
När Johan kommer fram till S, kommenterar han dennes arbete med orden:  Igen, gjorde du inte så förra året också?  Johan kommer fram till R och säger positivt: Vad i helvete?

Eleven R, som är en flicka blir först klar med uppgiften som Johan gett dem, då Johan ropar: Samling här. Jag kommer inte ihåg  vad det står i era loggböcker...0,9? En elev hjälper Johan att kolla upp det rätta måttet. Johan visar och jämför R:s hyvlade bitar för de andra eleverna i samlingen och går igenom nästa moment för dem.

Johan inser överraskad att R är en fena på hyvling och håller ögonen på henne för att kunna stötta upp.
Se till att skriva namn, ni vet vilka städområden ni har, sedan skriver ni i er loggbok, skriker Johan när lektionen närmar sig slutet.
På tavlan skriver han: Vilka verktyg har du använt? (konkreta verktygsnamn)
Varför har du använt dem?

Eleverna städar ostrukturerat trots Johans instruktioner om att alla har sina egna städområden.
Några skriver i loggboken samtidigt som andra städar. Johan städar ihop med de elever som skrivit klart i loggboken. Han håller upp en stor sopsäck och säger till eleverna: 2 nävar hyvelspån innan ni går (bordsvis). Eleverna vet på förhand vilka bord som får gå och i vilken ordning och gör så.

Johan vänder sig till A med armarna i kors och med ett leende på läpparna och säger: Jaha...
Varpå A kastar sig ner på golvet och gör 5 armhävningar.

Samma dag  kl. 9:25.
En ny grupp på 18 elever som släntrar in och börjar plocka fram sina saker. De startar med hyvlingen direkt. Alla kommer igång och det utan att Johan ens sagt hej. De är så fokuserade och självgående att det tar en stund för mig att inse att lektionen har börjat och att Johan inte tänker "starta" den på något annat sätt. Därför avbyter jag själv lektionen för att presentera mig på samma sätt som för den andra gruppen.

Därefter får 2 elever hjälp av Johan med att såga eftersom de var frånvarande förra gången. Den här gruppen vekar klarar sig bättre utan så mycket stöd och han sätter sig ned vid datorn en stund. Själv får jag tillfälle att ytterligare se mig omkring.


Längs ena kortsidan av rummet finns en del virke. Det finns stora kubformade hyllor där märkningen som står på etiketterna inte överensstämmer med innehållet i hyllorna.

Det finns många högskåp med massor av alster, verktyg och annat både i och på skåpen. De skåp som eleverna har tillgång till har synlig märkning för alla verktyg enligt ett väl genomtänkt och logiskt system. I de andra skåpen är det inte samma ordning.
På maskiner, skåp och det mesta, ligger ett tunt lager av slipdamm. Golvet är inte optimalt för att användas i en träslöjdssal eftersom det räcker med en mycket liten mängd slipdamm, sågspån eller hyvelspån för att det skall upplevas som halt.


2013-09-25  kl. 8:10

Johan startar lektionen med att samla in telefonerna i en låda. Därefter säger han att han vill att de skall samlas: Ni är fria att göra vad ni vill efter sandpappringen. Återsamling 9:20 Då skall alla vara klara med slipningen.

Det ger mig utrymme att åter studera slöjdsalen. Framme vid whiteboardtavlan finns en hemmagjord bänk/byrå för småförvaring. På katedern står en Mac. Stolen är klädd med en skinnimitation där stoppningen tittar fram. Armaturerna i taket ger ett varmt ljus men ger också ifrån sig ett konstant surrande.

Till höger om dörren finns krokar för hörselkåpor. Eleverna är vana vid att Johan hojtar till när han skall använda bullrande maskiner. Alla flickor går då fram och hämtar ett par hörselkåpor som de sätter på sig. Endast en eller ingen pojke gör det. Vid mina observationer har Johan föreslagit hörselkåpor vid fyra olika tillfällen med samma resultat. 

De första 2 pojkarna går 8:45 och Johan kollar deras bitar först.
8:50 går 2 flickor. Därefter är det inga fler elever som går. Det arbetas ihärdigt och målinriktat med slipning av bitar till en fällbar pall.

Alla 4 eleverna var tillbaka i tid. Inga sura miner och ingen avundsjuka bland de andra vad som gick att uppfatta.
Mobiler! ropar Johan och håller upp "mobildagiset".
Samma dag kl. 10:25

Samlas här. Jag tittade i mina anteckningar och såg att den här gruppen har kommit ganska långt...
Johan visar hur man slipar efter hyvlingen och får under genomgången ge några elever en tillsägelse: Stå en meter ifrån honom om ni inte kan låta honom vara ifred.
Grovt sandpapper, effektiv tid, 10 minuter och 15 minuter med alla samtal och titt på brädan.
Idag svarar jag bara på frågor om hyveln och på frågor från A eftersom hon var borta förra gången.
Johan lockar P som tappat sugen och är mycket omogen för sin ålder att om han hyvlar si så hyvlar Johan resten.

Lektionen avslutas utan någon direkt städning.


2013-10-09 kl. 8.10

Idag startar Johan lektionen med att be alla samlas kring honom.  Jag brukar ha några lektioner under terminens gång där jag bara resonerar lite med er, börjar han.
Vad har vi gjort hittills, kan  J säga vad vi började med?

Därefter får varje elev säga något om vad de arbetat med, om de stött på problem, om de fått några lärdomar under arbetets gång. Man får passa på frågan, men uppmuntras till att säga något då denna lektion räknas med i det allmänna omdömet och som betygsunderlag.

Eleverna är måttligt roade och vill komma igång med sitt arbete. Johan får för första gången under mina observationer säga till på skarpen. Trots det, blir det ingen koncentration kring vad som pågår i samlingen.

Eleverna är rastlösa och fokuserar på annat. Så fort Johan är klar med resonerandet och genomgång av nya moment sätter eleverna igång med sitt arbete och alla koncentrationssvårigheter är borta. Nu är det fullt fokus på att mäta och rita ut. Det blir dock många frågor till Johan på vad han gått igenom.


Lektionen avslutas med ett spel, där man bör få 1000 poäng för att få lämna salen. Samtliga flickor når resultatet vid första försöket till pojkarnas förtret. Johan får skulden eftersom han inte ville gå med på att de skulle spela ett spel där man slår ned spikar i en bräda, på så få slag som möjligt.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar